GA MON

Fundacja Artystyczna

1. Potencjał instytucjonalny
Pani Justyna Wesołowska, fundatorka to osoba kreatywna, ambitna. Posiada kwalifikacje jak i
umiejętności niezbędne do uruchomienia przedsiębiorstwa społecznego. Fundacja, przedsiębiorstwo
społeczne zapełni niszę, która występuje w naszym regionie, będąc jednocześnie prekursorem na danym
rynku.
Pomysł na utworzenie przedsiębiorstwa Społecznego zrodził się po zapoznaniu z rynkiem oraz na
podstawie licznych kontaktów z ludźmi, przedsiębiorcami, urzędami pracy. Pomysłodawczyni przekonała się,
że jest duże zapotrzebowanie na krawcowe (kobiety) w regionie i nie tylko. Zawód krawiec wymarł z
likwidacją szkół zawodowych w Tarnobrzegu czy Sandomierzu; szkoły krawieckiej nie ma od 15 lat.
Zapotrzebowanie na krawcowe jest bardzo duże. Pani Justyna Wesołowska od 3 lat szukała krawcowej
do zespołu, jeżeli już przychodziły Panie, to brakowało im umiejętności: kroju, modelowania czy pracy z
formą, doboru odpowiednich tkanin do kreacji itp. Dlatego też była zmuszona do zawieszenia
działalności spowodowanej brakiem liczby pracowników, w tym krawcowych. Jej doświadczenie stałą
się podstawą do utworzenia Grupy Inicjatywnej, która podejmie się organizacji kursów/ warsztatów
szycia i modelowania w fundacji. Do prowadzenia kursów zostanie zatrudniona doświadczona
krawcowa z dwudziestoletnim stażem pracy .
Kursy będą zaadresowane do każdej grupy wiekowej, z podziałem na stopień umiejętności krawieckich.
Skorzystać z nich mogą osoby aktywne zawodowo oraz bezrobotne. Stąd też Fundacja nawiąże współpracę
z urzędami pracy, proponując kursy edukacje, przyuczanie osób bezrobotnych. Współpracą z
administracją państwową oraz urzędami pracy zajmować się będzie pracownik zatrudniony na
stanowisku: pracownik administracyjno-biurowy. Do jego zadań należeć będzie pozyskiwanie środków
na organizację kursów w ramach współpracy z podmiotami samorządowymi. Duży nacisk w fundacji
stawiamy na rzecz podkarpackiej kultury i sztuki regionalnej, dlatego w przedsiębiorstwie będą
projektowana oraz szyta odzież inspirowana kulturą ludową we współczesnych tendencjach.
Chcemy pokazać jak piękna i bogata jest nasza kultura. Będą projektowane i szyte stroje inspirowane
kulturą naszego regionu dla kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych czy stowarzyszeń wiejskich. Strój
ludowy jest opowieścią o użytkowniku – człowieku o określonych możliwościach ekonomicznych, pozycji
społecznej i poczuciu estetyki, człowieku, który stanowił część różnorodnej pod wieloma względami
społeczności.
Poprzez utworzenie witryny internetowej będziemy propagować tę lokalną kulturę.
Zatrudniona zostanie osoba z doświadczeniem: dział sprzedaży,
grafik komputerowy, administrator stron internetowych, główny specjalista ds.marketingu,
dziennikarz. Posiada ona umiejętności: znajomość programów graficznych, sprzedażowych, pisanie
tekstów, pisanie tekstów promocyjnych i reklamowych, obsługa i administracja stron.
Ponadto siedziba fundacji będzie ciekawym miejscem dla mieszkańców Tarnobrzega i całego
Podkarpacia. Będzie można znaleźć w nim unikatowe stroje związane z kulturą lasowiacką, nauczyć się
szycia, spełniać się artystycznie czy po prostu miło spędzać czas wśród miłośników mody, fotografii, sztuki.
Będzie także ogromną promocją dla województwa podkarpackiego oraz samego Tarnobrzega jak i
okolicznych miast. Dzięki temu zmieni się wizerunek małego miasta, co przyciągnie osoby związane ze
sztuką, kulturą, modą i dobrym stylem
Celem społecznym jest również działanie na rzecz kobiet i dla kobiet oraz przywracanie im
godności, niezależności, w tym szczególnie kobietom wykluczonym społecznie.
Grupa Inicjatywna zorganizuje spotkania dla kobiet, mające na celu zmotywowanie ich do podjęcia działań.
Zamierzamy rozbudować fundację tak, by powstało Centrum Artystyczne związane z modą, szyciem,
kulturą lasowiacką, fotografią, kreowaniem wizerunku oraz wszelkimi formami sztuki i kreacji artystycznej
jak również poszerzyć o inne miasta Sandomierz, Stalowa Wola czy Rzeszów.
Planowana działalność będzie znajdowała się w samym centrum Tarnobrzega przy głównej drodze
przejazdowej. Lokal ma powierzchnie 95 m2, zostanie podzielony na dwie części: produkcyjną,
warsztatową oraz wykładową. W części warsztatowej, produkcyjnej będą organizowane kursy krawieckie
oraz odszywane kolekcje. Część wykładowa przeznaczona zostanie na zajęcia dydaktyczne, ale także
będzie istniała możliwość udostępnienia innym przedsiębiorstwom społecznym
Do potrzeb klientów przedsiębiorstwo dostosuje godziny pracy.
Celem fundacji jest również uzyskanie odpowiedniego wizerunku na rynku i tym samym pozyskanie
odpowiedniej na nim pozycji.
Produkty jak i usługi będą świadczone dla wszystkich grup wiekowych zarówno dla dzieci, kobiet i
mężczyzn, ze szczególnym nastawieniem na kobiety w wieku produkcyjnym. Innowacyjność
produktów, usług jak i ich jakość przyciągnie potencjalnych nabywców. Dzięki zbadaniu rynku
zaobserwowałam duży popyt na dane usługi, co też skłoniło Grupę Inicjatywną do uruchomienia fundacji.
W promieniu 50 km nie istnieje przedsiębiorstwo o podobnym profilu.
• Poznajemy rodzaje tkanin, uczymy się ich właściwego doboru

2. Cele gospodarcze i społeczne Przedsiębiorstwa społecznego
Zakładając przedsiębiorstwo społeczne w ramach projektu chcemy odpowiedzieć na potrzeby zarówno ze
strony grupy inicjatywnej (chęć podjęcia pracy zarobkowej, powrót na rynek pracy, rozwój kompetencji
zawodowych i osobistych) jak i chłonności rynku (zapotrzebowanie na kompleksowe usługi naprawcze,
diagnostyczne samochodów starszej jak i nowszej generacji). Stworzenie przedsiębiorstwa społecznego
przyczyni się do realizacji celów, jakimi jest utworzenie 4 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
Według GUS na terenie naszego województwa znajduje się 91,8 tyś. osób bezrobotnych, co stanowi 9,9 %
w stosunku do osób aktywnych zawodowo na podkarpaciu (dane na IV kwartał 2017 roku). Najwięcej
bezrobotnych znajdziemy w regionie powiatu rzeszowskiego 27,3 tyś. osób, zaś najmniej w regionie powiatu
krośnieńskiego 20,7 tyś osób bez pracy. Najmniejszą stopą bezrobocia w stosunku do aktywnych zawodowo
może pochwalić się miasto Krosno, wskaźnik sięga tam zaledwie 3,7 %.
Celem planowanego przedsiębiorstwo społeczne w ramach projektu jest działalność na rzecz kultury
i sztuki, edukacja oraz działania na rzecz rozwoju lokalnego, a także przywracanie godności i niezależności
ludziom wykluczonym społecznie. Stworzenie przedsiębiorstwa społecznego przyczyni się do realizacji,
jakim jest utworzenie 4 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.
Naszą Grupę Inicjatywną stanowią osoby, które nie mogły znaleźć zatrudnienia mimo posiadanego
wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Otworzenie firmy pozwoli zatrudnić te osoby i tym samym
poprawić ich sytuację społeczno-zawodową. W miarę rozwoju firmy będzie ona zwiększała zatrudnienie
kierując się w swojej polityce kadrowej aspektem aktywizacji osób niepracujących szczególnie
wymagających pomocy.
Nasze przedsiębiorstwo będzie realizowało następujące cele społeczne:
1) integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2) zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zatrudnianie osób bezrobotnych w wymiarze pełnego
etatu
3) reintegracja społeczna polegająca m.in. na odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności
4) realizację celów statutowych i celów wspierających społeczność lokalną np. szkoły, szpitale, służby
ratunkowe, policję, wojsko
5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
6) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy
Planowane przedsiębiorstwo społeczne będzie mocno związane z usługami edukacyjnymi, przywracaniem
godności i niezależności ludziom wykluczonym społecznie. W ramach działalności gospodarczej, fundacja
organizować będzie kursy krawieckie, warsztaty szycia, konstrukcji, wykroju oraz projektowania.
Zaadresowane one będą do osób bezrobotnych jak również dla osób prywatnych czy instytucji.
Celem społecznym jest również działanie na rzecz kobiet i dla kobiet poprzez ich edukację, promowanie
oraz zmotywowanie do podjęcia działań. Na rzecz kultury i sztuki regionalnej będzie projektowana oraz
odszywane stroje o charakterze ludowym, inspirowane kulturą regionalną, ale także w ujęciu współczesnym,
które będzie można zakupić w siedzibie fundacji. Będą też realizowane autorskie kolekcje na zlecenie,
takie jak projektowanie oraz szycie strojów regionalnych dla przedstawicieli kultury
lasowiackiej fundacji, zespołów tanecznych, kół gospodyń wiejskich czy klientów indywidualnych. Jako
przedstawiciel tej grupy, z zawodu projektant ubioru, pragnę wykorzystać w tym zakresie swoje
kompetencje oraz zdobyte w ostatnich latach doświadczenie.
Celem organizacji jest kreowanie wizerunku kultury naszego regionu, prowadzenie szkoleń dla
środowisk działających na rzecz kultury naszego regionu, integrowanie środowisk samorządu
terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych
zainteresowanych rozwojem kultury regionalnej. Inicjowanie i kreowanie działań społecznych i
gospodarczych na rzecz rozwoju kultury.
Społeczna działalność fundacji obejmie również utworzenie strony internetowej, za pośrednictwem której
przedsiębiorstwo zamierza propagować lokalną kulturę, muzykę, kuchnię,
wzornictwo, rzemiosło, młodych, zdolnych artystów z naszego regionu. W ten sposób propagowane będą
ich osiągnięcia oraz działania, które będą na bieżąco zapowiadane oraz relacjonowane. By umożliwić im
rozwój, zaistnienie w środowisku, planujemy w siedzibie fundacji, ale również na obszarze objętym jej
funkcjonowaniem organizację wystaw, pokazów mody, koncertów i innych eventów rozrywkowych.
Nasze przedsiębiorstwo będzie realizowało następujące cele gospodarcze:
1) świadczenie usług na wysokim poziomie poparty doświadczeniem zawodowym
2) traktowanie każdego Klienta i jego potrzeb indywidualnie
3) rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozwój kompetencji najważniejszego kapitału firmy – kapitału ludzkiego
poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach
4) budowanie skutecznej marki firmy
5) dążenie do pozyskania nowych klientów i utrzymania starych poprzez budowanie długofalowych dobrych
relacji biznesowych
6) dążenie do pozyskania nowych rynków zbytu, segmentów
7) stworzenie korzystne warunków pracy dla swoich pracowników.

3. Nowe Miejsca Pracy
W ramach projektu, w przedsiębiorstwie społecznym utworzone zostaną następujące stanowiska pracy:
krawiec, wykładowca kursy krawieckie, pracownik administracyjno-biurowy, menedżer zawartości serwisów
internetowych. Pracownikami będą osoby w różnym wieku: do 30.roku życia, a także powyżej 40. roku życia,
które dotychczas miały problem ze znalezieniem zatrudnienia.
Grupa Inicjatywna zakłada stworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego działającego w kluczowych sferach
rozwojowych wskazanych w Działaniu 1.4 KPRES, tj. wspieranie rozwoju usług aktywnej integracji, m.in.
poprzez: przygotowanie, wdrożenie i wspieranie systemu zatrudnienia – połączonego z programem
społecznym) w przedsiębiorstwach społecznych dla osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym jako elementu ścieżki integracji społecznej (fakt posiadania pracy i rozwoju osobistego
zapobiega licznym chorobom alkoholowym, narkomanii, przemocy i przestępczości). Nasza działalność
wpisze się w Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej m.in. w takie działania jak: wspieranie rozwoju
usług użyteczności publicznej, jak i w Regionalną Inteligentną Specjalizacje Województwa Podkarpackiego,
której celem jest budowanie innowacyjnego i przedsiębiorczego Regionu, tworzenie podstaw
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu osób wykluczonych.

4. Uzasadnienie realizacji projektu
Grupa Inicjatywna reprezentowana przez Panią Justynę Wesołowska, która poprzez zdobyte w ostatnich
latach dziewięcioletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje jako właściciel firmy, projektant, stylista,
dekorator, menadżer na własny przykładzie zaobserwowała jakim duże zapotrzebowanie jest na rynku
pracy na wykwalifikowane krawcowe. Sama zmuszona była do zamknięcia swojej działalność z tej
właśnie przyczyny. Bazując na jej doświadczeniu zrodził się pomysł na organizacje kursów/ warsztatów
szycia i modelowania w fundacji. Do prowadzenia kursów zostanie zatrudniona doświadczona
krawcowa z dużym stażem oraz kwalifikacjami, która obecnie jest bezrobotna a przez ostatnie lata
zajmowała się wychowaniem 4 dzieci. Kursy będą otwarte dla każdego, dzięki otwartej formule warsztatów
każdy może sam zdecydować czy chce nauczyć się szyć od podstaw, doskonalić techniki krawieckie czy
tylko poznać kilka trików pozwalających na samodzielną realizację prostych rzeczy. Można również wykupić
lekcje indywidualne lub skorzystać na miejscu z profesjonalnych maszyn.
W kursach mogą wziąć udział zarówno osoby całkiem początkujące jak i już doświadczone w szyciu. W
niewielkich grupach, w miłej atmosferze, przy filiżance kawy, każdy uczestnik pracuje nad czymś innym, na
swoim poziomie umiejętności, indywidualnie prowadzony przez instruktorkę szycia.
Różnorodna oferta warsztatów daje możliwość przeżycia niepowtarzalnej, jednorazowej przygody z szyciem
osobom, które jeszcze nigdy wcześniej nie szyły oraz możliwość rozwoju i poszerzenia umiejętności tym,
którzy już coś w tej dziedzinie potrafią.
Będziemy również współpracować z urzędami pracy poprzez bezpłatne kursy edukacje organizowane dla
osób bezrobotnych.
Nazwisko Pani Justyny stało się rozpoznawalnea oraz kojarzona w Polsce jak i w regionie powiat
tarnobrzeski, sandomierski oraz stalowowolski. Przez ostatnie 3 lata brała udział w wydarzeniach
gdzie realizowałam usługi społeczne w społeczeństwach lokalnych, została zaproszona do udziału w
wydarzeniach urzędy, szkoły i stowarzyszenia
między innymi współpracowała:
? CARITAS Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” w Sandomierzu:
zaprojektowanie kolekcji dla dzieci z niepełnosprawnością, sesja zdjęciowa oraz organizacja
pokazu mody ” MY DLACZEGO NIE”
? Współpraca z Gminą Gorzyce: pokazy mody dla dzieci, Babiniec 3, Wybory Małej Miss,
Pokazy mody, warsztaty przerabiania ubrań, pokaz mody ” MAMA i JA”
? Sandomierskie Centrum Kultury
Pokazy mody
pokazy mody dla dzieci
? Tarnobrzeg Powiatowy Urząd Pracy udział w Targach Pracy i Edukacji organizacja pokazów
mody (oprawa artystyczna targów) MOPS Tarnobrzeg
? Stylizacja do kalendarza Radio Leliwa
? Stylizacja do kalendarza oraz strony internetowej pracowników radia
? Masa Krytyczna Stalowa Wola
? Pokazy mody, warsztaty stylizacji dla dzieci i dorosłych
Na Terenie Tarnobrzega byłam jedną z organizatorów 1 Targów Ślubnych Tarr ( Link do wydarzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=0ln6etaZ2QY)
oraz Wyborów Mis Jeziora Tarnobrzeskiego
( https://www.youtube.com/watch?v=Rl_xQsWxJ3g)
Zamierzamy jako fundacja dalej współpracować z powyższymi instytucjami, utrzymywać odpowiednie
kontakty jak i wspierać społeczne inicjatywy.
Celem społecznym jest również działanie na rzecz kobiet i dla kobiet oraz przywracanie im godności,
niezależności szczególnie tym kobietom wykluczonym społecznie. Zależy nam, aby poza formułą prezentacji
różnych propozycji artystycznych, zaistniało również twórcze uczestnictwo, transfer wiedzy i umiejętności
mające na celu zmotywowanie kobiet do podjęcia działań. W przyszłości powstanie w fundacji klub kobiet
gdzie kobiety będą pomagać innym kobietą.
Na pograniczu województw podkarpackiego i świętokrzyskiego nie znajduje się przedsiębiorstwo o
podobnym profilu. Reprezentantka Grupy Inicjatywnej, Justyna Wesołowska, jako jedyna
w regionie oferuje usługi Projektowania i szycia ubiorów autorskich kolekcji, projektowanie i
szycie ubiorów na indywidualne zamówienia, organizowania warsztatów krawieckich, imprez
promocyjnych związanych z kulturą lasowiacką oraz wspieraniem młodych talentów.
Oferta od konkurencji różni się: różnorodnością usług, kompleksowością, profesjonalną obsługą z
doświadczeniem, elastycznymi godzinami pracy. Szeroki asortyment produktów i zróżnicowanych usług
pozwoli na występowanie na kilku segmentach rynku.
Moją przewagą jest to, że oprócz usług – kursów krawieckich, przedsiębiorstwo oferuje też gotowe produkty,
dobrze zaprojektowane, uszyte stylowe ubrania w stylistyce folk, w przystępnych cenach.
Strony internetowej ułatwi prezentacje naszych działań jaki i pokaże co ciekawego dzieje się w
naszym regionie powiecie czy województwie związanego z kulturą i szeroko pojętą sztuką, muzyką, kuchnią,
wzornictwo, rzemiosło. Będziemy też pokazywać, opisywać jak wiele, szczególnie młodych zdolnych
artystów mamy w naszym regionie. Do działań społecznych będzie należało organizowanie w siedzibie
fundacji dwa razy do roku wystawy pokazy mody czy koncertów. Fundacja Artystyczna GA MON
będzie ciekawym miejsca dla mieszkańców Tarnobrzega i całego Podkarpacia.